• فرم خود اظهاری اعلام کتب نویسندگان طبسی

فرم خود اظهاری اعلام کتب نویسندگان طبسی
نام و نام خانوادگی مولف یا نویسندگان: *  
نام و نام خانوادگی مترجم یا ترجمه کنندگان:    
نام کتاب: *  
سال چاپ کتاب: *  
نام انتشارات: *  
شماره شابک کتاب: *  
نمونه:8-1-65241-001-987
شماره تماس همراه: *  
چکیده ای از کتاب :    
ارسال تصویر جلد کتاب: