شرکت فیلم سازی غیرسینمایی توران فیلم طبس

شرکت فیلم سازی غیرسینمایی توران فیلم

مدیرمسئول:حسین نظری

آدرس:طبس -بلوار شهید مطهری-مطهری 6

تلفن:32833390-09139520620