• اسامی خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان طبس

1-صولت سنگچولی مقدم *** خبرنگار روزنامه اطلاعات

٢- حبیب‌الله غلامزاده *** خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی

٣- علی‌اکبر برقی *** خبرنگار روزنامه‌های قدس و کیهان

٤-مهدی شیردل *** خبرنگار خبرگزاری بسیج

٥- مهدی شفیعی مقدم *** صاحب امتیاز و خبرنگار نشریه افق طبس

٦-مهر علی رجب زاده *** خبرنگار و عکاس پایگاه خبری طبس نیوز در بخش دستگردان

٧-محمد عجم *** خبرنگار پایگاه خبری گلشن

٨-حسین استاد *** خبرنگار روزنامه خراسان

9- وحید الاهی ***  خبرنگار پایگاه خبری هودر

10-حمیدرضا حجازی***خبرنگار خبرگزاری ایلنا

11-محمد اشرفیان*** خبرنگار و عکاس پایگاه خبری خاورستان

١2- مهدی قربانی *** مدیرمسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری هودر

13-هادی یعقوبیان***عکاس پایگاه خبری گلشن

١4-فاطمه ابوالحسنی رحمانی *** خبرنگار و عکاس پایگاه خبری طبس نیوز

١5-فاطمه سادات حجتیان *** خبرنگار پایگاه خبری گلشن

١6-دانیال توسلی *** خبرنگار روزنامه خراسان جنوبی

١7-مجید عصاری *** خبرنگار و سردبیر پایگاه خبری گلشن

١8-ساره نجفی *** صاحب امتیاز،مدیر مسئول،خبرنگار و عکاس پایگاه خبری طبس نیوز

19-نرگس باهنر *** خبرنگار و عکاس پایگاه خبری طبس نیوز

20-سید حسن ارغوانی *** خبرنگار و عکاس خبرگزاری فارس

21-سجاد نجفی *** سردبیر،خبرنگار و عکاس پایگاه خبری طبس نیوز و خبرنگار و عکاس خبرگزاری ایرنا

٢2-جمال کریمیان***عکاس پایگاه خبری هودر

٢3-میترا دانشی مقدم*** خبرنگار خبرگزاری بسیج

٢4-فهیمه سادات حقانی ثانی*** خبرنگار خبرگزاری مهر،پایگاه خبری خاورستان وخبرنگار و عکاس پایگاه خبری طبس نیوز

٢5-عطیه رسولی *** خبرنگار پایگاه خبری هودر

٢6-کاظم عباسی اول *** خبرنگار خبرگزاری بسیج

٢7-حسین بخشی *** خبرنگار خبرگزاری بسیج

28-صفیه جمشیدی *** خبرنگار پایگاه خبری هودر