• موسسات فرهنگی قرآن و عترت

  • موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الحجج (ع)

مدیر مسئول: حجت الاسلام یحیی خادمی زاده

تلفن:32831940

  • موسسه فرهنگی قرآن و عترت شمیم معرفت گلشن

مدیر مسئول: فرشته نوری زاده

تلفن: 32833424

  • موسسه فرهنگی قرآن و عترت "منهاج "عشق آباد

مدیر مسئول: حجت الاسلام حسن علیرضایی

تلفن:32854411
  •  موسسه فرهنگی قرآن و عترت "شمیم ولایت گلشن "طبس

مدیر مسئول: مریم السادات محمودی

تلفن:32829721

  • موسسه فرهنگی قرآن وعترت "حیات طیبه طبس"

مدیرمسئول:نجمه علیپور مجلسی

تلفن:32833182