• کانون های آگهی تبلیغاتی شهرستان طبس

  • کانون آگهی تبلیغاتی اندیشه

مدیر مسئول: راهله اصلحی

تلفن:32832666

  • کانون آگهی تبلیغاتی طبس پژواک

مدیر مسئول: مهدی اکرمی

تلفن:32832928

  • کانون آگهی تبلیغاتی بامداد طبس

مدیر مسئول: محسن سنگچولی ثانی

تلفن:32820096

  • کانون آگهی تبلیغاتی نگاه تازه

مدیر مسئول: هادی قاضی زاده

تلفن:32825050