• نشریه افق طبس

ماهنامه افق طبس

صاحب امتیاز:مهدی شفیعی مقدم

مدیرمسئول:علیرضا عبدالرحیمی

تلفن:09131554361