• ارتباط با مدیر و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طبس

نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
علیرضا عصاریسرپرست اداره
تلفن مستقیم: 05632833366
پست الکترونیکی:
عباس سنچولیامور کتاب
تلفن مستقیم: 05632820513
پست الکترونیکی:
حجت الاسلام مهدی آئین پرستمسئول نمایندگی دبیرخانه کانونهای مساجد
تلفن مستقیم: 05632820513
پست الکترونیکی:
سید حمید حقیامور هنری وسینمایی
تلفن مستقیم: 05632822718
پست الکترونیکی:
سعید یزدانیاندبیرخانه
تلفن مستقیم: 05632826513
فکس: 05632826513
پست الکترونیکی:
محمد غلامیامور قرآنی
تلفن مستقیم: 05632834774
پست الکترونیکی:
کاظم مرادیامور فرهنگی-روابط عمومی
تلفن مستقیم: 05632834774
پست الکترونیکی:
محسن اکبریخدمات
تلفن مستقیم: 05632834774
پست الکترونیکی: